w Prawo autorskie

Tematem tego wpisu będą autorskie prawa majątkowe, ale chciałbym zacząć od autorskich praw osobistych. Krótko i treściwie, ale warto podkreślić, że są one:

  • niezbywalne – nie można ich przenieść na kogoś innego,
  • nie można się ich zrzec – skoro to ja zrobiłem zdjęcie, to nie cofnę czasu żebym to jednak nie ja je zrobił,
  • nigdy nie wygasają – nawet po śmierci autor książki pozostaje jej autorem, bo czy po śmierci Sienkiewicza jego „Krzyżacy” mogą stać się Krzyżakami Dudka?

Sprawa ma się zupełnie inaczej w przypadku autorskich praw majątkowych, które:

  • mogą być zbyte – w każdy dozwolony prawem sposób, np. poprzez umowę sprzedaży czy nawet darowizny,
  • są dziedziczne – taki to spadek może nam ktoś zostawić lub zapisać w testamencie,
  • nie trwają w nieskończoność.
Ile więc trwają?

Z pewnymi wyjątkami autorskie prawa majątkowe gasną z upływem lat siedemdziesięciu:

1) od śmierci twórcy, a do utworów współautorskich – od śmierci współtwórcy, który przeżył pozostałych,

2) w odniesieniu do utworu, którego twórca nie jest znany – od daty pierwszego rozpowszechnienia, chyba że pseudonim nie pozostawia wątpliwości co do tożsamości autora lub jeżeli autor ujawnił swoją tożsamość,

3) w odniesieniu do utworu, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują z mocy ustawy innej osobie niż twórca – od daty rozpowszechnienia utworu, a gdy utwór nie został rozpowszechniony – od daty jego ustalenia,

4) w odniesieniu do utworu audiowizualnego – od śmierci najpóźniej zmarłej z wymienionych osób: głównego reżysera, autora scenariusza, autora dialogów, kompozytora muzyki skomponowanej do utworu audiowizualnego.

Termin ten liczy się w latach pełnych następujących po roku, w którym nastąpiło zdarzenie, od którego zaczyna się bieg terminów. Czyli jeżeli autor super ekskluzywnego zdjęcia zrobionego choćby telefonem zmarłby dzisiaj, to prawa majątkowe do tego zdjęcia wygasną wraz z końcem 2085 roku (licząc 70 pełnych lat od przyszłego roku).

Co to oznacza?

Otóż oznacza to, że „już” w 2086 roku będzie można korzystać z tego zdjęcia bez opłat autorskich i bez zgody następców prawnych, ponieważ trafi ono do tzw. domeny publicznej.

Domena publiczna? Co to takiego?

Składają się na nią utwory nieobjęte autorskimi prawami majątkowymi. Zapewniony jest w ten sposób dostęp do kultury, nauki i edukacji, dając nam nieograniczone prawo do korzystania z dzieł, do których prawa majątkowe wygasły czy też nigdy nie były nimi objęte. W ten sposób możliwe jest kopiowanie, remiksowanie, a nawet odsprzedaż. Przy czym art. 40 ustawy paipp stanowi, że producenci lub wydawcy egzemplarzy utworów literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych i kartograficznych, niekorzystających z ochrony autorskich praw majątkowych, są obowiązani do przekazywania wpłaty w wysokości od 5 % do 8 % wpływów brutto ze sprzedaży egzemplarzy tych utworów, na rzecz Funduszu Promocji Twórczości.

Ostatnie wpisy

Start typing and press Enter to search