w Odszkodowania

W marcu 2018 roku Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją uznał dwuletni termin na zgłaszanie roszczeń związanych z obszarami ograniczonego użytkowania (m.in. tzw. odszkodowania za hałas lotniczy). Przepis art. 129 ust. 4 ustawy prawo ochrony środowiska utraci moc po upływie roku od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, tj. w dniu 15 marca 2019 roku.

Co to oznacza w praktyce

Oznacza to, że ustawodawca musi wydłużyć termin na zgłoszenie roszczeń.

W styczniu wniesiony został do senatu projekt ustawy, w którym wydłużono termin na wystąpienie z roszczeniem o wykupienie nieruchomości lub jej części bądź o odszkodowanie za poniesioną szkodę w przypadku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska z 2 do 5 lat.

Co z roszczeniami przedawnionymi?

Projektowana zmiana wprowadza także przepisy przejściowe istotne z punktu widzenia osób, które dotychczas nie zgłosiły roszczenia (m.in. związanego z lotniskiem wojskowym w Łasku, gdzie termin upłynął na początku grudnia ubiegłego roku):

W przypadku gdy termin, o którym mowa w art. 129 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, upłynął przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy z roszczeniem, o którym mowa w art. 129 ust. 1–3 ustawy zmienianej w art. 1, można wystąpić w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Fot.: Kyaw Tun (unsplash.com)

Ostatnie wpisy

Start typing and press Enter to search