w Prawo rodzinne

Po wpisie traktującym o pokrewieństwie i powinowactwie wiele osób kontaktuje się z nami w kwestii ustalenia czy są spokrewnieni ze swoimi partnerami i czy jest to przeszkoda do zawarcia małżeństwa. W związku z tak dużym zainteresowaniem tą tematyką postanowiłem wreszcie popełnić tekst, do którego zbierałem się już dłuższą chwilę.

Przeszkody małżeńskie.

Jedną z kilku przeszkód małżeńskich, które wskazuje kodeks rodzinny i opiekuńczy jest przeszkoda pokrewieństwa:

Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej.

Jak zatem widać, z prawnego punktu widzenia, nie jest to skomplikowana sytuacja.

Przeszkoda pokrewieństwa w linii prostej oraz bocznej w drugim stopniu (pomiędzy rodzeństwem) ma charakter bezwzględny i nie można jej konwalidować. Unieważnienia małżeństwa zawartego pomiędzy ww. krewnymi może żądać każdy, kto ma w tym interes prawny.

Kazirodztwo.

Warto wskazać, iż ustawodawca nie uznał zawarcia małżeństwa pomiędzy krewnymi w linii prostej lub rodzeństwem za przestępstwo. Niemniej jednak zgodnie z dyspozycją art. 201 kodeksu karnego karalne jest dopuszczenie się obcowania płciowego w stosunku do m.in. wstępnego, zstępnego, brata lub siostry i podlega ono karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Fot.: Scott Webb (unsplash.com)

Ostatnie wpisy

Start typing and press Enter to search