w Odszkodowania, Prawo cywilne

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania?” – tak brzmi jedno z pierwszych pytań jakie pada z ust Klientów kancelarii, którzy ucierpieli w wypadku komunikacyjnym. Wcale mnie to nie dziwi, bo koszty leczenia, a niejednokrotnie również naprawy własnego pojazdu, są wysokie. Frustracja rośnie zwłaszcza kiedy do zdarzenia doszło bez winy poszkodowanego, który oprócz szeregu urazów otrzymuje jeszcze pakiet problemów i wydatków.

Wszystko jest w ustawie.

Przy ubezpieczeniach obowiązkowych termin na wypłacenie odszkodowania uregulowany jest w ustawie o przydługim tytule: o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Wskazany tam termin wypłaty odszkodowania wynosi 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.

Wydłużenie tego okresu jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych wypadkach, mianowicie – jeżeli wyjaśnienie w tym terminie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okaże się niemożliwe, wtedy odszkodowanie jest wypłacane w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Przy czym nie może to nastąpić później niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

Co jednak istotne, w terminie 30 dni zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.

Przedłużająca się likwidacja szkody.

W zdecydowanej większości przypadków sprawy mogą zostać zakończone w terminie 30 dni. Niebywale ważną rolę pełni przy tym odpowiednio przygotowane zgłoszenie. Chodzi w szczególności o niezbędne dokumenty, kompleksowy opis oraz odpowiednie określenie żądania.

Powyższe ma znaczenie w zakresie kwestii początkowego terminu naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie. W skrócie mówiąc (opiszę ten temat szerzej w przyszłych wpisach) z upływem terminu na likwidację odpowiednio zgłoszonej szkody roszczenie staje się wymagalne i właśnie od daty tej wymagalności możliwe jest naliczanie odsetek.

Fot.: Brooke Lark (unsplash.com)

Podobne wpisy

Start typing and press Enter to search